Ouderraad

Ouderraad KSC Blankenberge Jeugdwerking
Inleiding
Dit orgaan binnen onze club KSC Blankenberge zal zowel de belangen van de ouders (en supporters), alsook de belangen van de jeugdleden behartigen. De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zoals de ouders, het (jeugd)bestuur en de technische staf, waardoor een grote transparantie ontstaat tussen alle partijen.
Samenstelling
De ouderraad wordt idealiter samengesteld door 3 vertegenwoordigers uit zowel de onderbouw, de middenbouw als de bovenbouw (U6 t.e.m. U17) en één persoon van het clubbestuur: de jeugdvoorzitter. De ouderraad bestaat in totaal uit een 10-tal personen (ouders + afgevaardigde bestuur).
Missie
De ouderraad behandelt zaken die worden voorgedragen door één van de belanghebbende partijen. Dit zullen voornamelijk voorstellen of ideeën zijn van de ouders, maar ook het (jeugd)bestuur of de technische staf kunnen agendapunten voordragen. Deze punten kunnen zowel gaan over organisatorische, extra-sportieve of algemene zaken. Individuele belangen worden (bij voorbaat) niet behandeld! Alle onderwerpen worden nadien doorgegeven aan het (jeugd)bestuur, die op haar beurt een stelling inneemt of een beslissing neemt en deze op de eerstvolgende vergadering zal mededelen aan de ouderraad. Deze feedback is van cruciaal belang voor een goede wisselwerking tussen alle partijen. Daarnaast kan de ouderraad niet-sportieve activiteiten van de club organiseren zoals: Kerstfeest, Sinterklaasfeest,.. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren waarmee geïnvesteerd kan worden in de algemene werking van de club. De ouderraad kan hierbij een voorstel doen voor welke doelen de extra middelen gebruikt kunnen worden.
Bevoegdheid
De ouderraad is eerst en vooral een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid. Het (jeugd)bestuur zal één of meerdere vertegenwoordiger(s) afvaardigen. Een lid van de ouderraad zal verkozen worden als voorzitter van dit orgaan. Daarnaast zal ook een secretaris aangeduid worden. Op de eerste vergadering van het seizoen zullen de gewenste functies voorgedragen worden.
Frequentie
De ouderraad zal minimaal drie maal per seizoen vergaderen. De ouderraad kan daarnaast in de loop van het seizoen steeds beslissen om extra vergaderingen in te plannen indien dit wenselijk is.
Aandachtspunten voor de ouderraad
– De ouderraad dient steeds de belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen.
– De ouderraad heeft als doel eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers, te melden aan het (jeugd)bestuur (= meldingsplicht).
– De ouderraad zorgt voor een goede en gepaste wisselwerking tussen de ouders, het (jeugd)bestuur en de technische staf.
– De ouderraad zal fungeren als een klankbord tussen alle belanghebbende partijen.
– De ouderraad kan te allen tijde het opleidingsplan toetsen aan de werkelijkheid. De jeugdopleiding in brede zin staat steeds voorop.
– De ouderraad zal trachten om de ouders te stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang van de algemene jeugdwerking. Zij tracht de participatie van de ouders te vergroten en het gevoel te versterken om deel uit te maken van de voetbalclub.
– De leden van de ouderraad stralen positivisme uit t.o.v. de club in het algemeen en de jeugdwerking van KSC Blankenberge in het bijzonder.
Manier van functioneren
– Een secretaris zal tijdens de eerste ouderraad worden aangesteld met als belangrijkste taak alles te notuleren tijdens de vergaderingen van de ouderraad.
– De ouderraad is in de mogelijkheid om in een heel uitzonderlijk geval rechtstreeks te kunnen overleggen met het (jeugd)bestuur.
– De ouderraad beschikt over de mogelijkheid om een nieuwsbrief te publiceren voor en door ouders. Dit kan eventueel via de site van de club en of beschikbare social media.
– De ouderraad onderhoudt steeds voeling met alle andere ouders zodoende men kort op de bal kan spelen en opmerkingen via de ouderraad kan doorgeven aan het (jeugd)bestuur.
Publicatie verslagen
Verslagen zullen worden gepubliceerd op onze website www.kscblankenberge.be zodat alle informatie beschikbaar is voor alle ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project!
Taken van de voorzitter
– Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden. Hij moet de agendapunten overlopen en extra aandacht besteden aan opmerkingen en/of klachten. Hierop moet een gepast antwoord geformuleerd worden die algemeen gedragen wordt door de meerderheid van de leden van de ouderraad.
– De verantwoordelijke roept een vergadering samen, hij opent ze en zorgt tevens ook voor de gepaste timing per onderwerp. Bij het begin van de vergadering worden de onderwerpen even opgesomd en kan er vervolgens een tijdslimiet afgesproken worden.
– Bij aanvang van de vergadering zal steeds het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. Daarnaast zal er steeds de nodige ruimte voorzien worden voor de feedback vanuit het (jeugd)bestuur.
– De verantwoordelijke van de ouderraad zal in wezen fungeren als een vertrouwenspersoon van het (jeugd)bestuur.
– De verantwoordelijke rapporteert aan het (jeugd)bestuur en zal indien nodig de beslissingen van dit orgaan overmaken. Indien nodig zal hij aanwezig zijn op de vergadering van het (jeugd)bestuur om de genomen beslissingen uiteen te zetten.