Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

Accommodatie
1. Het is verboden voor derden om de kleedkamers te betreden (uitgezonderd voor ouders van spelertjes van de U6, U7 en U8 of bij een kwetsuur of plotse ziekteverschijnselen van hun kind of van wie ze voogd zijn).
2. De trainer en/of afgevaardigde draagt de verantwoordelijkheid over het materiaal van de club.
3. Sporting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en schade.
4. Gebruik van drugs, vandalisme en banditisme wordt onmiddellijk door Sporting gerapporteerd aan de politie. Een schorsing of schrapping van de ledenlijst kan het gevolg zijn. Controle van onze clubarts kan te allen tijde.
5. Afval (drankblikjes, eetverpakkingen, enz...) hoort thuis in de voorziene vuilnisbakken.
6. Elke opzettelijke beschadiging aan de accommodatie (eigen en tegenstrever) wordt verhaald op de overtreder. Bij een minderjarige zullen de ouders de veroorzaakte schade moeten betalen.
Wedstrijden
1. Afgelastingen verneemt men via de trainer of begeleider, de website www.footbel.com in de rubriek afgelastingen of op 0900/00081 (max. 0,45 euro/minuut).
2. Er is steeds toestemming nodig van trainer en bestuur, indien de speler wenst wedstrijden te spelen buiten clubverband (schoolwedstrijden, zaal- en minivoetbal, testwedstrijden,...).
3. Vanaf de U8 dient iedereen over een geldige identiteitskaart te beschikken, zo niet krijgen zij spelverbod door de scheidsrechter of kan de tegenpartij klacht indienen. De kosten, in dit geval, die de club worden aangerekend door de KBVB, zijn ten laste van de betrokken speler.
4. De neutrale zone is enkel toegankelijk voor trainers, spelers en begeleiders van de betrokken ploegen.
5. Het betaalde lidgeld is een opleidingsvergoeding en GEEN garantie voor deelname aan wedstrijden. De selectie voor de wedstrijden is de verantwoordelijkheid enkel en alleen van de respectievelijke trainers!

Ongevallen
1. Voor elke ongevallen aangifte worden door de KBVB dossierkosten aangerekend. De KBVB betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettelijke barema. Alle supplementaire kosten boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Er kan een bijkomende verzekering afgesloten worden bij een verzekeringsmaatschappij.
2. Elke aangifte van ongeval in de accommodatie moet uiterlijk een dag na de feiten worden aangegeven bij de Gerechtigd Correspondent Wally Lenoir (gsm 0498 59 68 10 – email Walter.lenoir@skynet.be) . Dit gebeurt door het invullen van het formulier "Aangifte van ongeval" door de huisarts. Deze formulieren verkrijgt u bij de Gerechtigd Correspondent of de jeugdcoördinator.

3. U betaalt alle honoraria. Bij de apotheek vraagt u een factuur. Bij genezing laat u dit vaststellen door de dokter. Hij/zij vult het formulier in van "Herstel en spelhervatting". U geeft alle formulieren af bij de mutualiteit. U ontvangt van de mutualiteit een nota met alle remgelden, die uzelf bijpast. Deze nota geeft u aan de Gerechtigd Correspondent die alles doorstuurt naar de KBVB. Het bedrag van het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) wordt terug betaald aan de club. Er is pas terugbetaling mogelijk bij meerdere bezoeken aan de dokter en een voetbalonbekwaamheid van minstens 14 dagen.
4. Kosten voor kine worden enkel terugbetaald indien zij bij het ongeval worden aangevraagd. De club staat niet in voor wat de sportverzekering niet dekt. Wie het voorwerp uitmaakt van een medisch dossier bij de KBVB naar aanleiding van een sportongeval speelt of traint op eigen risico.
5. Elk ongeval veroorzaakt door onnauwkeurigheid, of onoplettendheid valt volledig ten laste van de veroorzaker. Te allen tijde blijven ouders volledige wettelijke aansprakelijkheid behouden tegenover minderjarigen.
6. De club is op geen enkel moment verantwoordelijk voor alle gebeurlijke ongevallen voortvloeiend uit zowel de sportieve als extra-sportieve activiteiten en dit zowel van leden als niet-leden, indien deze niet vallen onder de verzekeringen, die de club in functie van haar activiteiten en leden heeft afgesloten.

Dit reglement wordt geplaatst op de site en per nieuwsbrief aan de leden overgemaakt ter kennisneming. Deze overhandiging houdt de kennis in van het reglement. Voor minderjarige leden geldt deze kennisgeving voor de ouders, die bij deze hun kinderen wijzen op de plichten binnen de accommodatie.

Het Bestuur van Sporting club Blankenberge